• Tên thực : Lê Thị Mai Hương
  • Sinh tại: Vĩnh An – Thành Nội – Huế
  • Đang sống tại Đà Nẵng
  • Cựu nữ sinh trung học Đồng Khánh – Huế
  • Bút hiệu: Ái Niệm
  • Sinh hoạt và cộng tác với thi văn đàn mây ngàn Huế với bút hiệu: Hoa Đêm
  • Thơ đã đăng trước 1975 :Tiểu thuyết thứ năm - Nghiên cứu văn học.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Sang mùa (năm 2000 – NXB Thanh Niên)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI