• Bút hiệu: Trần San Âu Cơ
  • Tên thật: Trần Nghi Âu Cơ
  • Sinh ngày 9 tháng 10/1987
  • Tại San Jose, Califormia, USA.
  • Tốt nghiệp ngành Văn Chương Sáng Tác & Xuất Bản tại Đại học San Jose University, California, USA năm 2009.
  • Hiện đang theo Cao Học (Master) ngành sáng tác văn chương ở Đại Học San Francisco
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI