• TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI    TÁC GIẢ ĐÃ BỊ XÓA BỎ KHỎI VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART KỂ TỪ NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2012